Woordenlijst

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

o

Obligaties

Een obligatie is een vastrentend instrument dat bestaat uit een lening die een investeerder geeft aan een ontlener. Een obligatie heeft een eindvervaldag waarop de houder van een obligatie zijn geld terugkrijgt. Meestal liggen ook de termijnen voor de betaling van de vaste of variabele intrest door de ontlener vast. Obligaties worden gebruikt door bedrijven, gemeenten, staten en regeringen om projecten en operaties te financieren. Houders van obligaties zijn schuldeisers of crediteuren ten opzichte van de uitgever. (Investopedia)

k

Kapitaalrisico

De mogelijkheid dat een deel of de volledige investering niet wordt terugbetaald. Dit geldt voor het hele gamma van activa waarvan de volledige terugbetaling van het oorspronkelijk belegde bedrag niet gegarandeerd is. Investeerders dragen kapitaalrisico wanneer ze investeren in aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed, grondstoffen en andere alternatieve activa. Ook wanneer een bedrijf investeert in een project, stelt het zich bloot aan het risico dat het project geen toekomstige opbrengsten genereert om het geïnvesteerde kapitaal te dekken.

Co-investering

In private equity is co-investering de syndicatie van een financieringsronde of de investering door andere funders naast een private-equityfonds. (EVPA)

Coöperatieve aandelen

Aandelen die worden uitgegeven door een coöperatieve vennootschap. (Law Insider)

Converteerbare schuld

Lening die de lener (of de houder van een schuldbrief) het recht geeft om de lening om te zetten naar gewone of preferente aandelen aan een specifieke conversieratio en binnen een specifieke termijn. (Business dictionary)

Crowdfunding

Financiering van een bedrijf door de verkoop van kleine hoeveelheden aandelen aan een groot aantal investeerders. (Dictionary of Finance & investment terms, John Downes & Jordan Elliot Goodman)

s

Schuld

Schuld is een hoeveelheid geld die een partij leent van een andere. Schuld wordt door veel organisaties en personen gebruikt om grote aankopen te doen die onder normale omstandigheden niet mogelijk waren. Een schuldovereenkomst geeft de ontlenende partij de toestemming om geld te lenen op voorwaarde dat het later wordt terugbetaald, meestal met intrest. (Investopedia)

Debt-based crowdfunding

Lening van een som geld door een investeerder aan een ondernemer via een crowdfundingplatform, zonder via een bank te gaan. Net zoals bij een traditionele lening krijgt de investeerder zijn bijdrage terug met intrest. (Bradford, 2012; Tomboc, 2013)

Donatie

Een donatie is een gift door een individu of een organisatie aan een non-profit organisatie, een goed doel of een private stichting. Meestal in de vorm van cash, maar ook mogelijk in de vorm van vastgoed, voertuigen, waardepapieren, kleding of andere diensten of goederen. (Investopedia)

e

Equity-based crowdfunding

Het ophalen van kapitaal bij de ‘crowd’ door de verkoop van effecten (aandelen, converteerbare leningen, schulden, inkomstenaandeel e.a.) in een privaat bedrijf (dat niet beursgenoteerd is). (Forbes)

Equity

Equity of eigen vermogen is de hoeveelheid geld die zou terugvloeien naar de aandeelhouders als alle activa werden vereffend en alle schulden werden betaald.

ESG-criteria

Deze criteria op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur  vormen een set normen die maatschappijbewuste investeerders kunnen gebruiken om potentiële investeringen te screenen. (Investopedia)

b

Beurs

Een beurs is een, meestal financiële, prijs die een entiteit (een bedrijf, stichting of regering) geeft aan een andere entiteit, vaak een persoon of een bedrijf, om een doel te ondersteunen of prestaties aan te moedigen. Beurzen zijn meestal schenkingen die niet terugbetaald hoeven te worden, in de vorm van studiebeurzen, onderzoeksbeurzen of aandelenopties. (Investopedia)

h

Hybride financiering

Toekenning van financiële middelen aan impactgeoriënteerde investeringen die verschillende types financiële instrumenten en verschillende types risico, rendement en impactprofielen van kapitaalverstrekkers combineren. (EVPA)

I

Impactonderneming

Impactondernemingen zijn bedrijven die maximale positieve impact willen creëren voor hun klanten, werknemers, zakelijke partners, het grote publiek en het milieu. (Virgin)

Impactinvestering

Investeringen in bedrijven, organisaties en fondsen met de bedoeling om naast financieel rendement een meetbare, gunstige sociale of ecologische impact te generen.

l

Levensverzekering

Contract tussen een verzekeraar en een polishouder waarin de verzekeraar garandeert een overlijdensuitkering te betalen aan de genoemde begunstigden wanneer de verzekerde persoon overlijdt. De verzekeringsmaatschappij belooft een overlijdensuitkering op basis van de betaling van de premie door de verzekerde. (Investopedia)

m

Mezzaninefinanciering

Een mengvorm van schuld en eigen vermogen die de verstrekker het recht geeft om de financiering om te zetten naar een belang in het actieve vermogen van het bedrijf, meestal nadat risicokapitaalbedrijven en andere senior kredietverschaffers betaald zijn. Mezzaninefinanciering wordt meestal met weinig due diligence aan de kant van de lener en weinig of geen onderpand aan de kant van de ontlener afgesloten. Op de balans van het bedrijf wordt het beschouwd als eigen vermogen. (Investopedia)

Microkrediet

Microkrediet is een zeer kleine lening die wordt gegeven aan mensen in armoede om een eigen zaak te starten. Het wordt ook microlening genoemd. (Investopedia)

Minderheidsaandeelhouder

Aandeelhouder van een firma die geen zeggenschap heeft over de firma, omdat hij minder dan vijftig procent van het eigen vermogen van de firma in bezit heeft.

q

Quasi-equity

Een vorm van bedrijfsschuld die in bepaalde opzichten ook beschouwd kan worden als eigen vermogen, omdat het niet wordt gedekt door een onderpand. (Business Dictionary)

R

Reward-based crowdfunding

Crowdfunding waarbij personen doneren aan een project of een bedrijf in de verwachting dat ze hiervoor een niet-financiële beloning krijgen, zoals een product of een dienst. (Europese Commissie)

s

Spaarrekening

Een rentedragende depositorekening bij een bank of een andere financiële instelling die een bescheiden rente opbrengt. Financiële instellingen die spaarrekeningen aanbieden, kunnen het aantal geldopnames per maand beperken. Ze kunnen ook kosten aanrekenen wanneer je geen bepaald gemiddeld maandelijks saldo aanhoudt. Meestal geven banken geen cheques voor spaarrekeningen. (Investopedia)

Seed-fase / pre-start-up

De eerste officiële financieringsfase, waarin een onderneming voor het eerst officieel geld ophaalt. De naam ‘seed’ verwijst naar de analogie met het planten van een boom. Deze financiële ondersteuning in een vroeg stadium is in het ideale geval het ‘zaad’ waaruit het bedrijf zal groeien. Met voldoende opbrengsten en een succesvolle bedrijfsstrategie, evenals de volharding en toewijding van de investeerders, zal het bedrijf hopelijk uitgroeien tot een ‘boom’. Seed-financiering helpt een bedrijf bij de financiering van de eerste stappen, zoals marktonderzoek en productontwikkeling. (Investopedia)

Startkapitaal

Het geld dat nodig is om een nieuw bedrijf te starten, voor kantoorruimte, vergunningen, licenties, inventaris, productontwikkeling en -productie, marketing of andere uitgaven. Het geld kan afkomstig zijn van de bank in de vorm van een zakelijke lening of van een investeerder, groep van investeerders of risicokapitaalverschaffers. In het geval van een banklening moet het bedrijf maandelijks een deel van de schuld afbetalen vermeerderd met rente en/of kosten. Bij een investeerder zal deze onderhandelingen voeren om het startkapitaal te verschaffen in ruil voor een bepaald aandeel in het bedrijf. (Investopedia)

Opschaling / Opkomende groei

Deze fase vereist een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal. Het doel van de marketingactiviteiten in deze fase is het aanbod van de firma te onderscheiden van concurrenten in de sector. Daarom vraagt de groeifase de lancering van een doelgerichte marketingcampagne en fondsen voor de continue investering in eigendom, vestiging en uitrusting om de groei die de markt vraagt te ondersteunen. Er is in deze fase echter meer standaardisering van het product, waardoor schaalbesparingen en productie-efficiëntie worden aangemoedigd. (Encyclopedia)

Shared savings

De spaarder doneert de volledige of gedeeltelijke opbrengst van zijn investering aan een filantropisch, educatief, wetenschappelijk, sociaal, humanitair, cultureel of ecologisch werk van algemeen belang.

Aandelen

Eenheden van eigendomsbelang in een organisatie of financiële activa die zorgen voor een gelijke verdeling van de winsten, als die worden aangegeven, in de vorm van dividenden. Er zijn gewone en preferente aandelen. Papieren aandelencertificaten zijn vervangen door de elektronische registratie van aandelen. Ook aandelen van beleggingsfondsen worden elektronisch geregistreerd. (Investopedia)

SICAV of BEVEK

Open collectieve beleggingsregelingen die veel gebruikt worden in West-Europa. (Linguee)

Sociale onderneming

Een operator in de sociale economie die als voornaamste doel heeft om sociale impact te genereren in plaats van winst voor de eigenaars of aandeelhouders. De onderneming verschaft goederen en diensten aan de markt op een innovatieve en ondernemende manier en gebruikt haar winst in de eerste plaats om sociale doelstellingen te bereiken. De onderneming wordt op een open en verantwoordelijke manier geleid, waarbij de werknemers, klanten en aandeelhouders worden betrokken bij de commerciële activiteiten. De Europese Commissie gebruikt de term ‘sociale onderneming’ voor de volgende types van bedrijven:
– Bedrijven waarvoor de sociale of maatschappelijke doelstelling van algemeen welzijn de reden is voor hun commerciële activiteit, vaak in de vorm van een sociale innovatie.
– Bedrijven waarvan de winst hoofdzakelijk wordt geherinvesteerd om een maatschappelijke doelstelling te bereiken.
– Bedrijven waarvan de organisatiemethode of het eigendomsvorm de missie van het bedrijf weergeeft, met democratische of participatieve principes of een focus op sociale rechtvaardigheid.
Er zijn meerdere juridische vormen voor sociale ondernemingen. Veel ervan opereren in de vorm van coöperatieve vennootschappen, sommige zijn geregistreerd als private vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, sommige zijn beleggingsfondsen en veel ervan zijn organisaties zonder winstuitkering, zoals ziekenfondsen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, goede doelen of stichtingen.

Solidaire investering

Solidaire financiering veronderstelt een andere relatie met geld door initiatief en solidariteit met elkaar te verbinden binnen de economie. Het ondersteunt diverse sociale of ecologische ondernemingen met het geld van burgers. Je spaargeld wordt volledig of gedeeltelijk geïnvesteerd in activiteiten zoals jobcreatie, sociale woningen, energiebesparende apparaten of start-ups in ontwikkelingslanden.

MVI

Definitie volgt

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG) zijn een verzameling van 17 wereldwijde doelstellingen voor 2030 die formeel zijn aangenomen door de algemene vergadering van de VN in 2015.

Subsidie

Een uitkering aan een persoon, bedrijf of instelling, meestal door een regering en meestal in de vorm van een som geld of een belastingvermindering. Subsidie wordt over het algemeen gegeven om een soort obstakel weg te werken. Vaak wordt ervan uitgegaan dat een subsidie het algemeen belang dient en wordt gegeven om een sociaal goed of een economisch beleid te promoten. (Investopedia)

Uitgestelde schuld

Uitgestelde schuld is een lening of een obligatie die na andere leningen of obligaties komt bij claims op activa of opbrengsten. Achtergestelde schuld wordt ook een junior obligatie of achtergestelde lening genoemd. Bij het uitblijven van betaling door de ontlener worden verschaffers van achtergestelde schulden pas betaald nadat de senior schuldhouders volledig zijn betaald. (Investopedia)

Duurzame investeringsfondsen

Investeren in klassen van activa als aandelen en obligaties op dezelfde manier als traditionele fondsen. Ze houden daarbij echter niet alleen rekening met financiële criteria, maar focussen ook op aspecten in verband met milieu, maatschappij en bestuur.

i

ICBE (UCITS)

De Undertaking for the Collective Investment in Transferable Securities of Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten is een regelgeving van de EU die in heel Europa de regels vastlegt voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen.

r

Risicokapitaal

Financiering die investeerders verschaffen aan start-ups en kleine bedrijven waarvan verwacht wordt dat ze groeipotentieel hebben op lange termijn. Risicokapitaal is meestal afkomstig van welgestelde investeerders, investeringsbanken en andere financiële instellingen. Het heeft echter niet altijd de vorm van geld, maar kan ook worden verleend in de vorm van technische of bestuurlijke expertise.