SAMENVATTING VAN DE FEDERALE MAATREGELEN

festival(2)

Let op: deze maatregelen zullen waarschijnlijk veranderen

Maatregel 1: Tijdelijke werkloosheid om imperiale redenen (overmacht) of om economische redenen

WAT: De ondernemingen kunnen arbeidskrachten op tijdelijke werkloosheid zetten tot 30 Jun 2020. De vergoedingen worden verhoogd van 65 naar 70% (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) voor een periode van 3 maanden. Er wordt een extra vergoeding van 150 EUR/maand toegevoegd voor werklozen.

EFFECT: Het salaris wordt niet door de onderneming betaald. Werknemers krijgen een werkloosheidsuitkering.

EXTRA INFORMATIE: Opdrachtgever dient contact op te nemen met zijn sociaal secretariaat (dat uiteindelijk de formaliteiten voor hen kan doen) en de ONEM/RVA Faq hierover te raadplegen.

Maatregel 2: Uitstel van belastingen

WAT: Bedrijven kunnen een betalingsplan aanvragen voor verschillende fiscale schulden: Roerende voorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting

EFFECT: Betalingsplan voor deze schulden, geen vertragingsrente of boetes.

EXTRA INFORMATIE: Opdrachtgever dient aan te tonen dat hij problemen heeft met de betaling vanwege Covid-19. Aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2020 worden ingediend. Info HIER

Maatregel 3: Uitstel van invoering en betaling van de belastingaangifte

WAT: Zorgen: Bronbelasting, btw, inkomstenbelasting (alleen uitstel van betaling), vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting. Uitstel tot 30 april 2020 voor de aangifte die verschuldigd was van 16 maart tot 30 april 2020.

EFFECT: Uitstel van aangifte en betaling (2 maanden uitstel van betaling) zonder boetes.

EXTRA INFORMATIE: Alle info op finances.belgium.be

Maatregel 4: Uitstel van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de ondernemingen

WAT: Bedrijven kunnen een betalingsplan aanvragen voor RSZ/ONSS – bijdragen van Q1 en Q2 2020.

EFFECT: Betalingsplan in plaats van gedwongen herstel.

EXTRA INFORMATIE: Info over socialsecurity.be

Maatregel 5: Uitstel of vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen

WAT: Zelfstandigen kunnen uitstel (maximaal een jaar zonder meerderjarig of negatief effect) of vrijstelling vragen voor hun eigen voorlopige sociale zekerheidsbijdragen.

EFFECT: Uitstel, vermindering of schrapping van de bijdragen.

EXTRA INFORMATIE: De klant dient aan te tonen dat hij moeilijkheden heeft met betalingen door Covid-19. De klant moet vóór 15 juni 2020 een schriftelijk verzoek tot uitstel indienen bij zijn socialeverzekeringsmaatschappij. Uitstel voor Q1- en Q2-bijdragen alleen te betalen vóór 15 december 2020. Info op inasti.be of aan de sociale verzekeringsmaatschappij van de klant.

Maatregel 6: Vervangingsinkomsten voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

WAT: Zelfstandigen die stoppen met hun activiteiten kunnen gedurende maximaal 12 maanden een uitkering (vervangingsinkomen) krijgen.

EFFECT: Maandelijkse financiële vergoeding (+/-1300-1600 EUR afhankelijk van het gezinsinkomen of niet) en behoud van de sociale zekerheidsrechten (medische zorg, kinderbijslag) gedurende één jaar.

EXTRA INFORMATIE: Cliënt dient aan te tonen dat hij moeilijkheden heeft met de betaling als gevolg van Covid-19. Gedurende 2 maanden kunnen ze de volledige uitkering ontvangen, zelfs als ze een deel van hun gebruikelijke activiteit behouden (bv.: restaurant dat afhaal/levering doet, hotels die hun restaurant stoppen,…) Info op inasti.be of aan de sociale verzekeringsmaatschappij van de klant.

Maatregel 7: Flexibiliteit in de uitvoering van federale overheidsopdrachten

WAT: Voor alle federale overheidscontracten waarvan wordt aangetoond dat ze door het coronavirus zijn vertraagd of niet worden uitgevoerd, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

EFFECT: Geen boetes of sancties voor vertraging of annulering van federale overheidsopdrachten.

EXTRA INFORMATIE: Rapporteren via info@bosa.fgov.be, cpaba@bosa.fgov.be. Meer info op publicprocurement.be.

Maatregel 8: Genadeperiode op alle kredieten tot 30 september

WAT: De financiële sector zet zich in om niet-financiële bedrijven en levensvatbare freelancers en hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronaviruscrisis, een uitgestelde betaling te bieden tot 30 september 2020 zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

EFFECT: Gunstperiode voor de terugbetaling van kredieten.

EXTRA INFORMATIE: Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden ingediend, kan een betalingsachterstand van maximaal 6 maanden worden verkregen, tot en met 31 oktober 2020.

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden ingediend, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedereen die in juni een verzoek om uitstel van betaling doet, nog eens 4 maanden uitstel van betaling kan krijgen (juli-augustus – september – oktober).

Aanvragen die vóór de publicatie van de charters worden ingediend, worden beoordeeld op basis van de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de lener.

Maatregel 9: Garantie voor door banken verleende kredieten

WAT: De federale overheid zal een garantieregeling in werking stellen voor alle nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een maximumduur van 12 maanden die banken aan niet-financiële ondernemingen en levensvatbare zelfstandigen toekennen. Dit zal de voortzetting van de financiering van de economie garanderen.

EFFECT: Beschikbare garantie om de banken in staat te stellen kredieten te blijven verlenen aan de economie.

EXTRA INFORMATIE: Totaal bedrag: 50 miljard EUR. Alle nieuwe kredieten en alle nieuwe kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (met uitzondering van herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verleend, vallen onder de garantieregeling.

Maatregel 10: Voorschot in contanten door directe liquidatie van ziekenhuizen

WAT: De federale overheid gaat 1 miljard budget vrijmaken om de ziekenhuizen te helpen hun schatkist te beheren. Het kasvoorschot door directe liquidatie van de ziekenhuizen zou dan worden geregulariseerd door uitzonderlijke “aanvaarde” kosten en door het dekken van de inkomstenderving op een nader te bepalen niveau. Deze vereffening zou uiterlijk medio april worden uitgevoerd.

EFFECT: Schatkistvoorschot.

Maatregel 11: Oprichting van een spoedeisend fonds (via FPIM) voor bedrijven met extra kapitaalbehoeften (nog in bespreking, nog niet uitgevoerd).